" Slovensko - Výzva 50/PRV/2020
Home>Financování  >Dotace a financování>Slovensko - Výzva 50/PRV/2020

Slovensko - Výzva 50/PRV/2020

Poradíme Vám při vyřízení dotace

Výzva číslo 50/PRV/2020 z programu rozvoja vidieka Slovenskej Republiky 20014-2020 podopatrenie 4.1 bola zverejnená 20.11.2020 so zameraním na fokusovú oblasť 2A – v skratke: zlepšenie výkonu poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie ich rekonštrukcie a modernizácie za účelom zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodársku diverzifikáciu.

Slovensko - Výzva 50/PRV/2020

Čiastka, ktorá sa plánuje prerozdeliť medzi rozvinuté a menej rozvinuté regióny je 21 mil. Eur. Aby mohol byť žiadateľ úspešným, mal by dosahovať minimálne 55 bodov. Mladý farmár, alebo projekt ekologického poľnohospodárstva môže získať o 20 bodov naviac.

 

Druh podpory: GRANT - REFUNDÁCIA

Min. výška oprávnených výdavkov: 10 000 €
Max. výška oprávnených výdavkov: 60 000 €


Podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné od 1.3. do 31.3.2021. Podanie prebieha výlučne elektronicky a komunikácia s PPA pokračuje výhradne elektronickou formou. Je potrebné, aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Za oprávnené projekty sa považujú:
- investícia do zvýšenia produkcie, kvality v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe, obstaranie technického a technologického vybavenia vrátane strojov a náradia,
- investícia do výstavby, rekonštrukcie a modernizácia skladových priestorov,
- investícia do závlahových systémov,
- zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou organických a priemyselných hnojív a substrátov,
- investícia do zlepšenia odbytu,
- investícia do zníženia záťaže na životné prostredie,
- v rámci zamerania na rastlinnú výrobu sú oprávnené projekty súvisiace s pestovaním plodín uvedené v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín

 


<< späť

28.1.2021
Václav Štursa ml.